نظرسنجی

نقش های مدیر و مدیر محلی مدرسه می توانند یک نظر سنجی درون سامانه طراحی فرمایند.

باتوجه به تخصیص نظر سنجی  به هر نقش در مدرسه کاربران می توانند در این نظر سنجی شرکت فرمایند. همچنین زمان شروع و پایان نظرسنجی توسط طراح  مشخص  می شود و محدود می باشد.

تمامی نقش ها ی سامانه قابلیت  شرکت در نظر سنجی را دارند ولی شرکت در آن منوط به تخصیص نظر سنجی به نقش می باشد.

مراحل شرکت در نظرسنجی:

گام اول: ابتدا از نوار منوی سمت راست نظرسنجی را انتخاب فرمایید.

گام آخر :سپس بر روی شرکت در نظر سنجی کلیک فرمایید سپس وارد نظر سنجی می شوید.