نظرسنجی

نقش های مدیر و مدیر محلی مدرسه می توانند یک نظرسنجی درون سامانه طراحی نمایند.

باتوجه به تخصیص نظرسنجی  به هر نقش در مدرسه کاربران می توانند در این نظرسنجی شرکت نمایند. همچنین زمان شروع و پایان نظرسنجی توسط طراح مشخص  می شود و محدود می باشد.

تمامی نقش های سامانه قابلیت  شرکت در نظرسنجی را دارند ولی شرکت در آن منوط به تخصیص نظرسنجی به نقش می باشد.

مراحل شرکت در نظرسنجی:

گام اول: ابتدا از نوار منو نظرسنجی را انتخاب نمایید.

گام آخر : سپس بر روی شرکت در نظرسنجی کلیک نمایید سپس وارد نظرسنجی می شوید.