کارنامه

کارنامه هشتمین ماژول در نوار منو می باشد.

در این بخش شما می توانید تمامی کارنامه هایی که مدرسه برای شما تعریف کردند را مشاهده نمایید.

نوع کارنامه به صورت ماهیانه، میان ترم و نوبت اول و دوم می باشد.

کارنامه هایی که به صورت ماهانه برای شما تعریف شده است علاوه بر اطلاعات سایر کارنامه ها، ماه مورد ارزیابی نیز قابل مشاهده می باشد.