_ امکان حذف کاربر از سوی مدارس وجود ندارد.

_ جهت غیر فعال نمودن اکانت یک کاربر، بایستی از منوی مدیریت نرم افزلر > مدیریت کاربران > انتخاب مدرسه/مقطع/کلاس > انتخاب نقش > جست و جوی کاربر ، کاربر مورد نظر را حذف نقش نمایید تا دسترسی وی در سامانه محدود شود .