_ جهت غیر فعال نمودن اکانت یک کاربر، بایستی از منوی مدیریت نرم افزار >  مدیریت کاربران >  انتخاب مدرسه/ مقطع/کلاس >  انتخاب نقش >  جست و جوی کاربر ، کاربر مورد نظر را حذف نقش نمایید تا دسترسی وی در سامانه محدود شود .

توجه داشته باشید امکان حذف کاربر به دلیل داشتن داده های وابسته برای هیچ نقشی از مدرسه وجود ندارد.