_ با مراجعه به بخش (مدیریت نرم افزار > مدیریت کاربران) ابتدا نام مدرسه، پایه یا کلاس موردنظر را از ساختار درختی انتخاب کرده و سپس نقش مورد نظر را انتخاب و از گزینه ی کاربر جدید استفاده، سپس کد ملی کاربر را وارد و نام و نام خانوادگی و شماره همراه سپس دسترسی نقش را مشخص نموده و تایید می نمایید.