• _ از نوار طوسی رنگ،روی گزینه مدرسه کلیک نمایید و از زیر مجموعه آن گزینه تابلو اعلانات را انتخاب نمایید.
  • _ مدرسه/مقطع/پایه/کلاس موردنظر را انتخاب نمایید.
  • _ در باکس ارائه شده شما می توانید اطلاعیه مورد نظر را تایپ و یا در قالب یک عکس بارگذاری نمایید.