_از نوار منو، مدیریت نرم افراز را انتخاب و از زیر مجموعه ارائه شده مدیریت کاربران را  انتخاب نمایید.

_از ساختار درختی بالای صفحه مقطع یا کلاس موردنظر را انتخاب و نقش مورد نظر را  تعیین نمایید.

_در کنار نام هر کاربر،  آیکون های زیر نمایش داده می شود که برحسب نیاز می توان از هریک استفاده نمود:

ریست کلمه عبور / تغییر کلمه عبور / اصلاح / بازکردن قفل / حذف نقش / حذف کاربر