_از بخش تقویم،تاریخ مورد نظر را انتخاب نمایید و در بخش برنامه روزانه کلاس مورد نظر را انتخاب نمایید. در این قسمت اطلاعاتی چون مطالب کلاسی،حضور وغیاب و فایل های کمک آموزشی نمایش داده می شود.