_ خیر، اجازه ارسال مجدد فایل بایستی از سوی دبیر صادر گردد، برای این کار طبق الگوی زیر عمل کنید:

تکالیف یک کلاس > انتخاب درس/ کلاس > نتایج > انتخاب دانش آموز / مشاهده > بازکردن تکلیف برای پاسخ مجدد دانش آموز