طراحی تکلیف:

_ از نوار منو، گزینه طراحی تکلیف را انتخاب نموده و از پس انتخاب درس، می توانید تکالیف قبلی را مشاهده و یا با کلیک روی آیکون مورد جدید، تکلیف جدید بارگذاری نمایید.

_عنوان و توضیحات تکلیف را وارد نموده و درصورتی که تکلیف دارای فایل پی دی اف می باشد در بخش مربوطه بارگذاری نمایید.

 

 

اختصاص تکلیف به کلاس:

_پس از طراحی تکلیف، از بخش تکالیف یک کلاس، کلاس و درس مورد نظر را انتخاب و روی گزینه مورد جدید کلیک نمایید.

_تکلیف طراحی شده را با عنوان اختصاص داده شده جستجو و زمان شروع و پایان پاسخ گویی را مشخص نمایید.

_ می توانید ارسال فایل پاسخ دانش آموز را در دو حالت اجباری یا اختیاری تعیین نمایید.

_ نتیجه تکلیف از بخش تکالیف یک کلاس قابل مشاهده می باشد.