طراحی تکلیف:

_از نوار ابزار طوسی رنگ، گزینه طراحی تکلیف را انتخاب نموده و از پس انتخاب درس ، میتوانید تکالیف قبلی را مشاهده و یا با کلیک روی آیکون مورد جدید، تکلیف جدید بارگذاری نمایید.

_عنوان و توضیحات تکلف را وارد نموده و درصورتیکه تکلیف دارای فایل پی دی اف می باشد در بخش مربوطه بارگذاری نمایید.

 

 

اختصاص تکلیف به کلاس:

_پس از طراحی تکلیف،از بخش تکالیف یک کلاس، کلاس و درس موردنظر را انتخاب و روی گزینه مورد جدید کلیک نمایید.

_تکلیف طراحی شده را با عنوان اختصاص داده شده جست و جو و زمان شروع و پایان پاسخ گویی را مشخص نمایید.

_میتوانید ارسال فایل پاسخ دانش آموز را در دو حالت اجباری یا اختیاری تعیین نمایید.

_نتیجه تکلیف از بخش تکالیف یک کلاس قابل مشاهده می باشد.