_از نوار ابزار طوسی رنگ،گزینه ارزیابی آموزشی را انتخاب نمایید.

_برای ایجاد کارنامه جدید، روی آیکون ثبت نمره جدید کلیک نمایید، پس از انتخاب کلاس، درس، تاریخ و نوع آزمون، روی گزینه مشاهده دانش آموزان کلیک نمایید و نمرات را در لیست ارائه شده وارد نمایید.

_جهت ویرایش کارنامه های قبلی، از منوی ارزیابی آموزشی،کلاس و درس مورد نظر را جست وجو کرده و کارنامه مورد نظر را ویرایش یا حذف نمایید.

_از بخش کارنامه در نوار طوسی رنگ، می توانید کارنامه های ایجاد شده دانش آموزان را مشاهده نمایید.