_ چناچه نام کاربری یا رمز عبور خود را 6 بار متوالی اشتباه وارد نمایید، پنل کاربری شما قفل می شود.

_ برای رفع این محدودیت، بایستی سی دقیقه صبر کنید یا با مدیر محلی سامانه در مدرسه خود تماس حاصل نمایید.